Vojáci slavnostně předali Brdy veřejnosti

Magazín
les

Ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s ministrem obrany Martinem Stropnickým v pátek symbolicky otevřeli chráněnou krajinnou oblast Brdy, která jako česká 26. CHKO vznikla počátkem letošního roku převážně na místě bývalého vojenského újezdu Brdy. Předání vojenského újezdu Brdy pod správu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se zúčastnili mimo jiné náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Josef Bečvář a ředitel AOPK ČR František Pelc.

S novým rokem zanikl vojenský újezd Brdy a chráněných krajinných oblastí je již 26. CHKO Brdy se rozkládá na 345 km čtverečních, z větší části se jedná o území bývalého vojenského újezdu. Vzácnou přírodu tu chrání také 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit. O zdejší jedinečnou přírodu bude pečovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy. Jeho oddělení Správa CHKO Brdy bude mít kanceláře v Příbrami, v Jincích a ve Spáleném Poříčí.

„Brdy jsou pozoruhodnou krajinou, v jejíž centrální části nenarazíte na žádné stavby. Jde o nejvyšší pohoří českého vnitrozemí, které je z 85 % pokryto lesy. Na vojenských cvičištích se vyvinula vřesoviště, najdete tu cenná rašeliniště, prameniště a vlhké louky,“ představuje novou chráněnou krajinnou oblast ministr Richard Brabec.

V Brdech roste vzácný kosatec sibiřský, jetel kaštanový, hořec hořepník, ostřice nebo i orchidej vemeník zelenavý. Dochovala se zde pestrá lesní společenstva, jako jsou rašelinné a podmáčené smrčiny, olšiny, bučiny a suťové lesy.

Vodní plochy dále hostí četné druhy čolků a žab. Čisté potoky svědčí raku kamenáči, který tu má největší populaci u nás, a přirozeně se tady množí pstruh obecný. Podél potoků se šíří vydra říční, občas se sem zatoulá i rys ostrovid. Na území této CHKO žije na 100 druhů ptáků, v lesích čáp černý, na mokřinách bekasina otavní, v rákosinách slavík modráček středoevropský, na některých místech lze spatřit i teplomilnou pěnici vlašskou. Světově unikátní jsou zdejší naleziště trilobitů.

„Z hlediska ochrany přírody a krajiny není na území CHKO nijak omezen pohyb pěších a cyklistů. Návštěvníci tak mohou objevit řadu zajímavých míst, například vrch Třemšín nebo přírodní rezervaci “Getsemanka“ a „Chynínské buky“ s jedinečnými lesními porosty,“ vysvětluje ministr Brabec.

Na území samotného vojenského újezdu se nenachází žádná silnice ani místní komunikace, proto sem smí pouze vozidla orgánů státní správy, vozidla potřebná pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu.

Specifikem této CHKO je území rušeného vojenského újezdu Brdy, což představuje určitá omezení z důvodů vojenských a bezpečnostních. V oblasti rušeného újezdu je zatím omezený pohyb na ploše vojenského cvičiště a tam, kde dosud neproběhla pyrotechnická očista.

„Prvního ledna se pěším a cykloturistům otevřela jen část území bývalého armádního prostoru. Další plochy budou přístupné veřejnosti postupně do konce roku 2017, kdy by měla skončit pyrotechnická očista území. Na dopadových plochách Tok a Jordán se bude možné se s ohledem na pyrotechnickou zátěž pohybovat jen po vyznačených stezkách. Trvalý zákaz vstupu bude platit v území Posádkového cvičiště Jince a dalších uzavřených vojenských areálech,“ vysvětluje ministr obrany Martin Stropnický.

V této chvíli je připraven návrh vedení nových tras pro cyklisty i pěší turisty. AOPK ČR také vyjednává s nejdůležitějšími partnery v regionu, tedy městy a obcemi, státním podnikem Vojenské statky a lesy (VLS), s Lesní správou Arcibiskupství pražského a Ministerstvem obrany o tom, jak pro návštěvníky co nejlépe celou oblast zpřístupnit a zároveň zajistit ochranu všech hodnot, pro které byla CHKO vyhlášena. Partneři plánují zřízení parkovacích ploch, většinou při hranici CHKO mimo její území. Podnik VLS připravuje i označení významných křižovatek pro zlepšení orientace v místech, kde dosud nejsou značené turistické cesty.

Značení zhruba 450 kilometrů cyklotras a desítek kilometrů tras pro pěší bude mít Klub českých turistů dokončené až po závěru pyrotechnické očisty, tedy nejpozději do jara 2018.

Předpokládá se, že ze všech 27 okolních obcí, z nichž deset je v Plzeňském kraji, se turisté dostanou na centrální okruh v CHKO. Ten bude dále rozčleněn cestami tak, aby mohli z obcí absolvovat menší okruhy. Koncepce cyklostezek se nastavuje tak, aby zajistily výjezd do všech okolních obcí. Dohromady vznikne síť cest, po kterých mohou cyklisté najezdit celkem 450 km výletů a okruhů.

Základem turistických stezek pro pěší budou dvě navržené naučné stezky s pracovními názvy „Po stopách československého dělostřelectva“ a „Po stopách vysídlených brdských obcí“ i hřebenová cesta od Jinců až po Padrťsko.

Pod záštitou ministrů Brabce a Stropnického dnes ředitelé AOPK ČR a Vojenských lesů a statků podepsali rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci zejména v oblasti praktické ochrany přírody a krajiny a péče, výzkumu, sledování a monitoringu přírody. „Jsem rád, že jsme s tak významným hospodářem, jakým bezesporu státní podnik Vojenské lesy a statky je, našli společnou řeč. Budeme spolupracovat nejen při praktické ochraně přírody, ale třeba také při ekologické výchově,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na rámcovou smlouvu navazuje i realizační dohoda o tom, jakým způsobem budou obě strany společně v chráněné krajinné oblasti Brdy vyhledávat a vyznačovat stromy nebo mrtvé dřevo, což je důležité pro zvyšování biodiverzity v lesních porostech. „Staré mohutné stromy nebo rozpadající kmeny do lesa patří. Jejich zmapování a značení je prvním krokem k tomu, aby i v hospodářských lesích zůstávaly,“ dodává ředitel Pelc. Je připraven také plán péče o zdejší přírodu. Největší úsilí bude věnováno opatřením na zlepšování stavu lesů a také na udržení vzácných druhů na bezlesí, které bylo v minulosti udržováno vojenskou činností.

Hlavní návštěvnické středisko Dům přírody se má postavit s podporou evropských peněz a bude sídlit v budovách kolem zámečku „Tři trubky“ u Strašic. Další návštěvnická centra by mohla vzniknout v regionálních muzeích v Rožmitálu pod Třemšínem, Strašicích, Příbrami a Hořovicích. Pro zachování nezastavěnosti Brd se koncepce umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) soustřeďuje v okolních obcích nebo na hranici CHKO Brdy.

Co navštívitZajímavosti