Obec Čistá Vesnicí roku 2013

Magazín
obec

Na krajském úřadě dnes proběhlo za účasti hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola v pořadí 19. ročníku soutěže Vesnice Středočeského kraje roku 2013. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

„Tato soutěž má každoročně povzbudit starosty, místostarosty a veškeré občany žijící a zajímající se o dění na venkově, k jejich další aktivní účasti na rozvoji obcí, v nichž žijí. Prezentují v ní rozmanitost jejich činnosti a pestrost programů i společenských aktivit, které ve svých obcích prosazují. Jejím prostřednictvím pak mohou seznámit širokou veřejnost se svými aktivitami, místními tradicemi a vším, čím se snaží vytvořit ze své obce příjemné místo k žití,“ připomněl v úvodu hejtman Josef Řihák.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Ve Středočeském kraji se v letošním roce do soutěže přihlásilo 17 obcí. Jejich hodnocení provedla krajská komise ve dnech 11. – 19. června 2013. Informace a podklady pro hodnocení získávala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.

Soutěžící obce byly hodnoceny v jednotlivých stanovených okruzích, kterými jsou: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Předsedkyní desetičlenné hodnotící komise se pro letošní rok stala starostka vítězné obce Hlavenec z minulého roku Jarmila Smotlachová. Místopředsedou komise byl Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou, která soutěž vyhrála v roce 2010.

„Život na vesnici není jen o tom, co postavíte, ale i o kulturním a společenském životě a uchování tradic. Především je to ale o lidech. Jak jsou aktivní a kolik energie věnují rozvoji obce. Kdyby byli ve všech obcích tak aktivní jako v obcích Čistá, Hlavenec či Kamýk, tak by náš kraj vzkvétal ještě více,“ ocenil vítězné obce ve všech třech posledních ročnících hejtman Řihák.

„Všechny obce, které se letošního ročníku zúčastnily, jsou vlastně vítězi. I když nezískaly cenu, zjistily alespoň, jak schopné lidi ve své obci mají. Na prezentování obce se totiž nepodílel jen starosta a starostka obce a její zastupitelé, ale i mnoho dalších obyvatel obce,“ doplnila předsedkyně výběrové komise Jarmila Smotlachová.

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 ve Středočeském kraji se stala obec Čistá (okres Rakovník), která získala Zlatou stuhu. Další ocenění, tzv. Modrou stuhu, která se uděluje za společenský život v obci, získala obec Ostrov (okres Benešov), Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Davle (Praha-západ), Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Kněžice (okres Nymburk) a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Královice (okres Kladno).

Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok 2013 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 300 tis. Kč za Modrou, Bílou a Zelenou stuhu, 600 tis. Kč za Oranžovou stuhu a 500 tis. Kč za Zlatou stuhu.

Krajská hodnotící komise také letos udělila několik diplomů. Mezi vítězné obce rozdělí kraj 500 tisíc korun. Diplom za práci s mládeží obdržel městys Březno (okres Mladá Boleslav), Diplom za vzorné vedení obecní knihovny obec Kamberk (okres Benešov), Diplom za vzorné vedení obecní kroniky obec Lošany (okres Kolín), Diplom za společenský život v obci obec Lhota (okres Kladno) a Diplom za pospolitost obec Dolní Chvatliny (okres Kolín).

Ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii obnova či rekonstrukce památek získala obec Kondrac (okres Benešov) za farní úřad. V kategorii obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby zvítězila obec Chorušice (okres Mělník) se svým objektem družstevní elektrárny.

Cenu naděje pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení místních samospráv za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích, získal městys Březno (okres Mladá Boleslav).

Závěrem akce hejtman Josef Řihák přítomným starostům i představitelům Spolku pro obnovu venkova ČR přislíbil pomoc s propagací této akce v příštích letech.

InformaceZajímavosti