Práce na zkrácený úvazek nebo poloviční úvazek

Magazín

Cestování je vysněnou činností (v podstatě) pro každého. Přesto pro mnohé zdaleka není realitou, přestože lidé ve 21. století cestují více než kdy jindy. Díky notebookům a připojení k internetu pracují jednotlivci z různých míst. Jak propojit cestování se svým životním stylem? Je řešením práce na poloviční úvazek?

Cestovat a zároveň pracovat není vůbec snadné. Kdyby bylo, dělal by to každý. Vybudovat si životní styl založený na cestování vyžaduje nikdy nekončící vášeň, energii, školení, manažerské schopnosti a talent. Lidé, kteří chtějí cestovat a zároveň vydělávat peníze, mají proměnlivý životní styl a jejich cestovní status je neustále v režimu „čekání“.

Každý chce cestovat na exotická místa a žít život, o kterém mnozí jen sní. Většina lidí celý rok tvrdě pracuje, jen aby si během dovolené dopřála několik krátkých týdnů odpočinku. Existuje však skvělá možnost pracovat a cestovat dohromady. Práce na zkrácený úvazek je jednou z nich.

Práce na HPP, tedy hlavní pracovní poměr, se s cestováním snoubí jen velmi těžko. Hlavní úvazky většinou vyžadují aktivní přítomnost zaměstnance na pracovišti a přestože mnozí dostali možnost práce z domova na home office, čas od času je jejich prezence v kanceláři nutná. Dlouhodobé cestování proto bývá při práci na HPP komplikované. Nabízí se zkrácení pracovní doby.

Práce na zkrácený úvazek

Zkrácený úvazek má více podob. Dle Zákoníku práce, Zákon č. 262/2006 Sb. je standardní pracovní doba stanovena na 40 hodin týdně. U zaměstnanců s vícesměnným a nepřetržitým pracovním režimem je tato doba zkrácená na 37,5 hodin týdně, stejně tak u pracovníků v dolech.

Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být sjednána práce na zkrácený úvazek. Počet hodin se pak odvíjí od typu úvazku. Nejvyhledávanějšími druhy pracovního poměru je kromě HPP práce na poloviční úvazek (20 hodin týdně). Kratší pracovní doba ovšem může mít podobu takovou, která vyhovuje oběma stranám.

Úvazky 0,1 (4 hodiny týdně), 0,4 (16 hodin týdně) nebo 0,8 (32 hodin týdně) nejsou výjimkou. Směrodatná je dohoda zaměstnance a zaměstnavatele.

Jedná-li se o zaměstnání, kde je fyzická přítomnost zaměstnance vyžadována jen některé dny v měsíci, lze se dohodnout se zaměstnavatelem a odpracovat si úvazek například v první polovině měsíce a mít zbylé dva týdny volné na cestování. To platí i při týdenním režimu, kdy je čím dál populárnější pracovat jen první tři čtyři dny v týdnu a vyšetřit si pro sebe prodloužený víkend. Tento režim je oblíbený zejména u lidí, kteří se přestěhovali do zahraničí, ale stále si drží práci v původní zemi.

Práce a cestování – druhy pracovního poměru

Jak pracovat a současně cestovat? Je možné skloubit tyto dvě zdánlivě neslučitelné aktivity? Existují různé druhy pracovního poměru a mnoho práce na HPP, které jsou s cestováním neodmyslitelně spjaty. Mezi ty nejznámější patří pilot dopravního letadla, letuška, delegát cestovní kanceláře či průvodce po památkách.

Dále to jsou zaměstnání s častými služebními cestami na obchodní jednání se zahraničními partnery, profesionální sportovci, kulturní umělci, renomovaní fitness instruktoři, případně pracovníci služeb na zaoceánských lodích. Zde už se jedná víceméně o práci na živnostenský list.

TIP: Jak začít podnikat a cestovat zároveň? Je to snadnější, než se zdá. Online podnikání je jednou z cest, jak dosáhnout vysněného životního stylu, plného volnosti.

Komu nevyhovuje ani práce na HPP, ani živnost (případně uvažuje o zrušení živnosti), může si se zaměstnavatelem domluvit zkrácený úvazek. Mnozí se obávají, že jim zkrácený úvazek neposkytne dostatečné finance na cesty. Lidé mají o cestování mylnou představu, že vyžaduje spoustu peněz.

Není tomu tak však vždy. Snadno lze cestovat na exotická místa a do vysněných destinací, přičemž stačí utratit jen malé částky. Při správném hospodaření a znalostech mohou cesty zůstat hluboko pod hranicí rozpočtu.

Ukončení pracovního poměru

V určitých případech nemusí zaměstnanci vyhovovat ani flexibilní pracovní doba, možnost home office, či práce na zkrácený úvazek a je nasnadě ukončení pracovního poměru. Může se tak stát klasickou výpovědí, k níž se váže zpravidla dvouměsíční výpovědní lhůta, nebo lze tuto dobu obejít a podat výpověď dohodou.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Jak napsat výpověď dohodou? Vzor není pevně stanoven, ovšem obecná doporučení jsou neměnná. Ukončení pracovního poměru dohodou tak může mít různou podobu, avšak vždy písemnou. Zpravidla by dohoda o ukončení pracovního poměru neměla postrádat:

  • údaje o zaměstnavateli i zaměstnanci
  • předmět dohody dle § 49 zákoníku práce
  • datum počátku pracovní smlouvy a popis pracovní pozice
  • počet vyhotovení
  • místo, datum a podpisy

Vzor výpovědi dohodou by měl vypadat zhruba takto:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název: ……………………………………….

IČO: …………………………………………………..

Sídlo: …………………………………………

Jednatel: ……………………………………..

(dále jen “Zaměstnavatel”)

a

Jméno a příjmení: ………………………….

Rodné číslo: …………………………………

Bydliště: ………………………………………

(dále jen “Zaměstnanec”)

uzavírají dle ustanovení §49 zákoníku dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr uzavřený pracovní smlouvou dne…………………………… . Zaměstnanec vykonával u zaměstnavatele pozici ………………………………… .

Pracovní poměr skončí dnem ……………………………………. (datum).

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V …………….. dne ……………..       V ……….. dne ……………

Zaměstnavatel (razítko a podpis)

Zaměstnanec (podpis)

Práce na poloviční úvazek je požehnáním například maminkám na rodičovské dovolené, kde je každá koruna navíc v domácnosti vítaná.

Dohoda o ukončení pracovního poměru je výhodná zejména z časového hlediska, kdy se lze operativně se zaměstnavatelem dohodnout na datu odchodu. Pokud výpověď dohodou přichází ze strany zaměstnavatele, je obezřetné mít se na pozoru a být si vědom svých práv.

K ukončení pracovního poměru dohodou se totiž neváže povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, pokud bylo například zrušeno jeho pracovní místo, došlo ke stěhování firmy nebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným.

Kolikrát výpověď dohodou představuje i milosrdný akt ze strany zaměstnavatele, který byl pro porušení pracovní kázně svému zaměstnanci nucen více než jednou udělit vytýkací dopis.

Kdy může zaměstnavatel dát vytýkací dopis

Vytýkací dopis je udělován za porušování pracovních povinností, přičemž tyto informace by měly být v dopise výslovně uvedeny. Včetně konkrétních situací, datumů, svědků, souvisejících okolností. Vytýkací dopis – vzor:


VYTÝKACÍ DOPIS PRO PORUŠENÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Zaměstnanec:

narozen:

bytem:

Dne………………… s Vámi byla uzavřena pracovní smlouva ve společnosti ……………., kde jste zaměstnán jako ………………..

Při podpisu pracovní smlouvy jste se zavázal k plnění základních povinností zaměstnance vymezených v ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a jste povinen podle pokynů zaměstnavatele osobně konat úkoly v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které Vám vyplývají z pracovního poměru.

Na základě interních šetření jste ve dnech ……………………. porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci tím, že jste………………………

Dle výše zmíněného jsme oprávněni Vám dát výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Upozorňujeme, že pokud dojde k jakémukoliv dalšímu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, bude s Vámi pracovní poměr bez dalšího upozornění rozvázán.

V…………… dne…………………

……………………………….. (Zaměstnavatel)

Za jakých okolností a kdy může zaměstnavatel dát vytýkací dopis? Při opakovaných pozdních příchodech, či neomluvených opakujících se absencích. Dále při nedovoleném užívání firemního majetku pro osobní účely a obzvlášť hrubým způsobem. Čímž je myšlena například krádež nebo fyzické ublížení na zdraví jiných osob na pracovišti.

V takových případech bývá pracovní poměr rozvázán okamžitě ze strany zaměstnavatele dle paragrafu 54 Zákoníku práce a pracovník dostává okamžitou výpověď. Vzor výpovědi je prakticky totožný se vzorem Dohody o rozvázání pracovního poměru. Liší se jen hlavička.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele nesmí být udělena těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské dovolené, zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Naopak okamžitá výpověď ze strany zaměstnance může být podána v případě, že pracovník nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné pro něho vhodné práce. Nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.